Procedura wyboru operacji i odwołanie od decyzji Komitetu LGR “Drwęca”

1.Nabór wniosków

Nabór wniosków o pomoc na realizację operacji prowadzony jest w terminie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 dni. Wnioskodawcy składają wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej bezpośrednio w biurze LGR „Drwęca”. Możliwe jest złożenie wniosku osobiście, bądź za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej. Za datę, godzinę i minutę złożenia wniosku uznaje się datę, godzinę i minutę przyjęcia wniosku przez pracownika biura LGR. Złożenie wniosku w Biurze LGR „Drwęca” potwierdza się na jego kopii, zapisując datę, godzinę i minutę wpływu wniosku, numer ewidencyjny, opatrzone pieczęcią LGR „Drwęca” i podpisane przez pracownika biura wyznaczonego do przyjmowania wniosków.

LGR dokonuje oceny operacji w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy.

2.Zawiadomienie o posiedzeniu organu decyzyjnego.

W terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków na operacje Zarząd LGR w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu oraz biurem LGR wyznacza termin, miejsce i porządek posiedzenia Komitetu. Biuro LGR niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 2 dni) wysyła członkom Komitetu zawiadomienie o posiedzeniu wraz z informacją dotyczącą możliwości zapoznania się z materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. Członkowie Komitetu powinni być zawiadomieni pisemnie, pocztą elektroniczną bądź telefonicznie. Dokumentacja może być udostępniana członkom Komitetu  tylko w biurze LGR. Informacja o posiedzeniu Komitetu jest także podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz w biurze LGR w terminie najpóźniej 3 dni przed posiedzeniem. Posiedzenie Komitetu nie może być wyznaczone wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia wysłania zawiadomień członkom Komitetu.

3.Posiedzenie Komitetu i ocena zgodności operacji z LSROR oraz wybór operacji do realizacji zgodnie z lokalnymi kryteriami LGR.

W terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków na operacje Zarząd LGR w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu oraz biurem LGR wyznacza termin, miejsce i porządek posiedzenia Komitetu (§ 9 Regulaminu). Na posiedzeniu Komitetu wnioski w formie kopii kart informacyjnych są przekazywane wszystkim członkom Komitetu i omawiane w kolejności odpowiadającej kolejności ich wpływu. Członkowie Komitetu podpisują listę obecności, a także deklaracje poufności i bezstronności (załącznik nr 1 do Regulaminu). Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący podaję liczbę członków Komitetu biorących udział w posiedzeniu oraz stwierdza prawomocność posiedzenia (quorum), do czego potrzebny jest udział co najmniej połowy składu Komitetu (§ 13 Regulaminu). W przypadku zaistnienia braku quorum Przewodniczący przerywa posiedzenie i wyznacza nowy termin (§ 13 Regulaminu). Powody, dla których posiedzenie się nie odbyło podaje się w protokole.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia przewodniczący obrad przeprowadza głosowanie nad wyborem Sekretarza oraz dwóch członków Komitetu, którzy wspólnie z Sekretarzem będą stanowić komisję skrutacyjną. Przewodniczący prowadzi następnie posiedzenie zgodnie z porządkiem przyjętym przez Komitet (§ 14 Regulaminu).

Procedura oceny zgodności operacji z LSROR

Procedura oceny zgodności operacji z LSROR polega na dokonaniu oceny zgodności celów i zakresu operacji z celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami zapisanymi w LSROR. Po ogłoszeniu przez Przewodniczącego Komitetu procedury oceny zgodności operacji z LSROR wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komitetu rozpoczynają wypełnianie „Kart oceny zgodności operacji z LSROR” według instrukcji zamieszczonej w karcie.

 Ocena zgodności z LSROR jest dokonywana indywidualnie przez każdego członka Komitetu poprzez wypełnienie „Kart oceny zgodności operacji z LSROR”.

Procedura oceny zgodności operacji według kryteriów LGR

Procedura Oceny zgodności operacji z kryteriami LGR i wyboru operacji do dofinansowania dokonuje Komitet LGR „Drwęca”. Ocena według kryteriów LGR jest drugim etapem oceny i następuje po pozytywnym przejściu pierwszego etapu polegającego na ocenie zgodności z LSROR.

Po zarządzeniu oceny wg kryteriów LGR każdy członek Komitetu dokonuje indywidualnie oceny operacji poprzez wypełnienie „Karty oceny operacji według kryteriów LGR” odpowiedniej dla danego działania i wcześniej wskazanej podczas pierwszego etapu oceny. Ocena operacji przez członka Komitetu polega na przyznaniu punktów za poszczególne kryteria, a następnie ich zsumowaniu i wpisaniu obliczonej sumy łącznej w pozycji formularza „suma punktów”.

Po zebraniu wypełnionych „Karty oceny operacji według kryteriów LGR”komisja skrutacyjna sprawdza poprawność wypełnienia kart i ustala wynik oceny w taki sposób, że sumuje oceny łączne wyrażone na ważnych kartach w pozycji „suma punktów” i dzieli przez liczbę oceniających. Liczba będąca wynikiem tego działania jest oceną Komitetu dotyczącą spełniania kryteriów wyboru LGR przez daną operację. Na podstawie uzyskanych przez operacje punktacji Komisja Skrutacyjna sporządza listę rankingową operacji wraz z informacją o wnioskowanym poziomie i kwotach dofinansowania, którą następnie przekazuje Przewodniczącemu zebrania. Na podstawie listy rankingowej Komitet dokonuje wyboru operacji do wysokości limitu środków finansowych przewidzianych w informacji o naborze wniosków. Komitet podejmuje odrębne uchwały w stosunku do każdej wybranej operacji. Komitet podejmuje również uchwały w sprawie operacji, które ze względu na wyczerpanie limitu środków przewidzianych w konkursie nie zostają wybrane do realizacji.  Wyniki głosowań ogłasza przewodniczący obrad.

LGR po posiedzeniu Komitetu informuje w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej e-mail) wnioskodawców  o decyzji Komitetu w sprawie złożonych wniosków, w szczególności o:

a) zgodności albo niezgodności operacji z LSROR, wskazując przyczyny niezgodności,

b) w odniesieniu do operacji uznanych za zgodne z LSROR i dalej ocenianych wg kryteriów

LGR – o wybraniu albo niewybraniu operacji do dofinansowania, wskazując liczbę uzyskanych punktów i miejsce na liście rankingowej,

Wnioskodawca ma prawo złożyć odwołanie od decyzji Komitetu zgodnie z § 26 Regulaminu Organizacyjnego Komitetu LGR Drwęca, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia o decyzji Komitetu. Wnioskodawca składa odwołanie od uchwały Komitetu z uzasadnieniem i wskazaniem części procedury, w której nastąpiło uchybienie w Biurze LGR Drwęca.

Decyzja Komitetu podjęta w procedurze odwoławczej jest ostateczna.

Sporządzenie przez LGR list z projektami wybranymi i nie wybranymi i przekazanie ich do Instytucji Pośredniczącej (w terminie 14 dni od zakończenia oceny operacji przez Komitet) zamyka możliwość składania i rozpatrywania odwołań, ponieważ przepisy regulujące funkcjonowanie LGR nie dopuszczają możliwości wpisania operacji na listę operacji wybranych do dofinansowania po tym terminie.