Podsumowanie i wyciągnięcie wniosków z analizy SWOT obszaru LGR:

 1. Mieszkańcy obszaru LGR „Drwęca” od wieków zajmowali się rybactwem, ślady tego są widoczne do dziś. Niestety zmiany polityczne i gospodarcze po II wojnie światowej spowodowały, że zlikwidowano wiele prywatnych gospodarstw rybackich. Te które pozostały do dziś cechuje słabe zaplecze techniczne, problemy ze zbytem, gdyż nie istnieją tu zakłady przetwórcze oraz zmniejszająca się liczba miejsc pracy. Z drugiej strony mieszkańcy obszaru widzą szansę w rozwoju turystyki w oparciu o produkty rybactwa oraz tradycje z nim związane. Ponadto istnieje możliwość wykorzystania warunków naturalnych oraz dziedzictwa historycznego w podejmowaniu działalności gospodarczej przez osoby z sektora rybactwa. Dzięki budowie odpowiedniej infrastruktury, powstawaniu nowych przedsiębiorstw oraz promocji możliwa będzie zmiana tej sytuacji.
 2. LGR „Drwęca” tworzy zwarty i spójny administracyjnie, geograficznie, kulturowo oraz historycznie obszar. Wyróżnia go duża liczba czystych jezior o zbliżonej charakterystyce, bogactwo przyrodnicze i kulturowe. Uczestnicy reprezentujący trzy sektory, z obszaru każdej z gmin wskazali na wybitne walory turystyczne, które sprzyjają możliwości uprawiania różnych form aktywnego wypoczynku. Podkreślone zostały szczególne predyspozycje do uprawiania wędkarstwa i gospodarki rybackiej. Za istotny czynnik rozwoju obszaru uznano zrównoważony rozwój w oparciu
  o posiadany potencjał ludzki oraz przyrodniczy i kulturowy. Za szczególnie istotne uznano przedsięwzięcia ponadlokalne, realizowane przez wchodzące do Stowarzyszenia, Gminy i podmioty z całego obszaru. Zwrócono również uwagę na konieczność podejmowania inicjatyw proekologicznych, w tym edukacji ekologicznej.
 3. Obszar realizacji LSROR charakteryzuje się bogactwem krajobrazu, tradycji, kultury, urozmaiconym ukształtowaniem i dużą ilością jezior. Z analizy wynika, że istnieją tu znane i stosunkowo duże ośrodki wypoczynkowe. Niestety na terenie kilku gmin brak jakichkolwiek ośrodków wypoczynkowych. W części istniejących ośrodków, powstałych w latach 80 – tych i 90 – tych nie dokonano żadnych istotnych inwestycji, poza przeprowadzeniem wyłącznie podstawowych prac modernizacyjnych. Z tego też powodu ośrodki te dysponują niewystarczającą infrastrukturą, w skład której wchodzą: ścieżki rowerowe/piesze, parkingi, stanice, pomosty, punkty widokowe. Poza istniejącymi ośrodkami uczestnicy spotkań wskazali również na konieczność budowy i organizacji nowych miejsc na zorganizowany wypoczynek, nad jeziorami dotąd niezagospodarowanymi. Ponadto wskazano także konieczność rozdziału miejsc dla wypoczynku od miejsc przeznaczonych wyłączenie dla wędkarzy, dla których istotny jest spokój i cisza na akwenach. Wniosek jest następujący, dla pełnego wykorzystania potencjału obszaru niezbędny jest zrównoważony i zorganizowany rozwój infrastruktury turystycznej oraz ochrona posiadanych zasobów (przyrodniczych, kulturowych i historycznych). Niezwykle istotnym aspektem takich inwestycji będzie dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. W poprawie infrastruktury uczestniczyć będą również podmioty z sektora społeczno – gospodarczego, dla których  budowa infrastruktury turystycznej przyczyni się do podniesienia ich dochodów i trakcyjności oferowanych usług. To wszystko pozwoli na zneutralizowania pojawiających się zagrożeń w postaci degradacji i zanieczyszczenia jezior, czy nie wykorzystaniem potencjału regionu.
 4. Na obszarze LGR znajduje się duża liczba jezior o zróżnicowanym charakterze, zarówno pod względem położenia (wśród pól lub lasów), wielkości, ukształtowania, jak i możliwości ich wykorzystania do celów rekreacyjno-sportowych oraz wędkarskich. Problemami jakie wskazali uczestnicy spotkań są przede wszystkim: trudny dostęp do zbiorników, brak infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej. Perłą wśród wód obszaru jest rzeka Drwęca, która stanowi oś spajającą cały obszar. Wykorzystanie rzeki do celów turystycznych i wędkarskich, stanowi ogromną szansę na rozwój obszaru LGR. Aby to zmienić należy wykorzystać szansę jakie dają inwestycje infrastrukturalne finansowane między innymi ze środków Unii Europejskiej. Dla pełnego wykorzystania zasobów niezbędna jest także profesjonalnie zaplanowana i przeprowadzona promocja obszaru.
 5. Jako mocną stronę obszaru wskazano piękny krajobraz, występujące obszary Natura 2000 oraz rezerwaty przyrody i pomniki. Zasoby te są idealne do wykorzystania w celu budowy świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez organizacje szkoleń, imprez promujących zdrowy styl życia czy też warsztatów dla dzieci i młodzieży. W tym aspekcie analiza SWOT wskazuje również konieczność systemowego rozwiązania problemu gospodarowania odpadami i ściekami.
 6. Obszar na którym realizowana jest LSROR pod względem ilości zarejestrowanych podmiotów gospodarczych jest na jednym z ostatnich miejsc w województwie kujawsko – pomorskim, również stopa bezrobocia jest tu wysoka. Z tego powodu istotne jest wsparcie dla osób, które planują podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą, szczególnie w zakresie usług turystycznych i około turystycznych. Szansą na rozwój działalności gospodarczej jest powstawanie punktów gastronomicznych dla wzrastającej dzięki rozwojowi infrastruktury i promocji obszaru liczbie turystów.
 7. Dla lepszego wykorzystania utworzonej infrastruktury w celu przyciągnięcia większej ilości turystów z kraju i zagranicy, potrzebna jest profesjonalnie przygotowana, a następnie przeprowadzona promocja, która do tej pory wskazywana była jako słaba strona opisywanego obszaru. Osoby, pragnące pogłębić swą wiedzę na temat okolic i tradycji na tych terenach, będą mogły skorzystać ze stałej wystawy znajdującej się w jednej z gmin. Ponadto wspierane będą inicjatywy polegające na:
 • opracowaniu folderu zawierającego archiwalne zdjęcia i dokumenty prezentujące tradycje rybackie na obszarze LGR,
 • wydaniu książki przepisów kulinarnych „Potrawy z ryb na Pojezierzu Brodnickim”,
 • organizowaniu corocznego święta ryb na terenie LGR (co roku w innej gminie),
 • odtworzeniu ginących zawodów związanych z rybactwem.