Cele i przedsięwzięcia

Cel główny nr 1:  Wzrost konkurencyjności obszaru oraz podniesienie jakości życia mieszkańców żyjących na obszarze LGR w oparciu o potencjał lokalny.
Cele szczegółowe
1.1. Podniesienie jakości produktów turystycznych.1.2. Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej oraz wędkarskiej na obszarze LGR.

1.3. Promocja lokalnych zasobów oraz rybackiego charakteru obszaru.

1.4. Rozwój działań edukacyjnych z zakresu ekologii i wędkarstwa.

Cel główny nr 2: Ochrona środowiska, dziedzictwa przyrodniczego oraz tradycji wędkarskich
i rybackich na obszarze LGR.
Cele szczegółowe
2.1  Poprawa stanu środowiska naturalnego.2.2 Rozwój infrastruktury służącej ochronie bogactwa przyrodniczego obszaru.

2.3 Wspieranie racjonalnej gospodarki zasobami przyrodniczymi obszaru LGR.

2.4 Ochrona różnorodności biologicznej.

Cel główny nr 3:Rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach  zależnych od rybactwa.
Cele szczegółowe
3.1  Wzmocnienie przedsiębiorczości na terenie LGR oraz rozwój nowoczesnych usług w oparciu o produkty lokalne, w szczególności produkty rybactwa.3.2  Wsparcie dla budowania sieci współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

3.3   Wsparcie w podejmowaniu nowej aktywności zawodowej dla osób odchodzących od rybactwa.

Przedsięwzięcia
1. Dolina Drwęcy – kraina jesiotra i orkiszu
2.  Nowoczesne obiekty służące mieszkańcom, turystom i  wędkarzom
3. Czyste i nieskażone środowisko obszaru LGR
4. Promocja przedsiębiorczości i aktywności zawodowej mieszkańców z wykorzystaniem dodatkowych umiejętności i kompetencji mieszkańców.